Kontakt


  • GGE INVEST, S.R.O.
  • BAJKALSKÁ 19B
  • 821 01 BRATISLAVA

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť GGE invest, s. r. o. spracúva osobné údaje používateľov tejto webovej stránky za účelom uplatnenia práv a povinností, ktoré vyplývajú z ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v SR.

Spracovateľom osobných údajov je výhradne spoločnosť GGE invest, s. r. o. alebo ňou poverené osoby. Osobné údaje uchováva spoločnosť GGE invest, s. r. o. len po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu, pre ktorý sa spracúvajú.

Informácie poskytnuté dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby – zamestnanca (uchádzača o zamestnanie)

Informácie poskytnuté dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby – klientov a obchodných partnerov

 

V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať.

Zodpovedná osoba

Ing. Jana Halusková